Stagedocumenten


Stagedocumenten


Stageovereenkomst en verzekeringen


Wanneer de organisatie, de student en de coach tot een akkoord zijn gekomen, wordt de stage formeel bekrachtigd in de stageovereenkomst.


De stage is in principe onbezoldigd, maar u bent vrij om aan de stagiair een onkosten- en verplaatsingsvergoeding uit te keren. Gedurende het postgraduaat blijft de student altijd het statuut van student behouden.


Uiterlijk één week voor aanvang van de stage moeten alle partijen in het bezit zijn van een door alle partijen ondertekend én origineel contract. De stage kan onder geen enkel beding starten voor het document is ondertekend door alle partijen.

Stageovereenkomst


Wijziging stageperiode


Project guide


De student zorgt ervoor dat de stageovereenkomst in drie originele exemplaren wordt opgemaakt. De originele exemplaren worden getekend door de student, de stagemeester (vertegenwoordiger stageverlenende organisatie) en de verantwoordelijke van de universiteit. Elk van de drie betrokken partijen ontvangt een originele en ondertekende stageovereenkomst.


Studenten zijn verzekerd via de universiteit. Daarvoor dienen zij soms aanvullende documenten te laten ondertekenen (bijvoorbeeld een VGM-dossier of werkpostfiche).


Ziekte


Bij ziekte of een arbeidsongeval brengt de student onmiddellijk de mentor en coach op de hoogte. De student bezorgt tijdig het officiële ziektebriefje aan de coach. Ziektedagen moeten in principe worden ingehaald.


Let op: wanneer de student wegens ziekte enkele stagedagen moet inhalen die niet op de stageovereenkomst vermeld staan, dan moet de termijn van die stageovereenkomst aangepast worden. Anders is de student niet verzekerd. Gebruik het wijzigingsformulier om de stageperiode te wijzigen.