Randvoorwaarden

Randvoorwaarden

Periode, duur en aantal studenten

Studenten kunnen ervoor kiezen om één semester (13 weken) of één volledig academiejaar (26 weken) stage te lopen binnen een organisatie. Zij werken dan gedurende die periode circa 3,5 dagen per week (mee) aan een innovatief project. Stages kunnen starten in februari of september en worden uitgevoerd door 1 of 2 studenten.

DUUR INNOVATIESTAGES


Innovatieprojecten duren 13 of 26 weken, waarbij de student gemiddeld 3,5 dagen per week aan het project werkt. Gedurende deze periode volgt de student ook nog een (beperkt) aantal vakken en dient hij of zij examens af te leggen. We benadrukken dat voorafgaand aan de start van de stage duidelijke afspraken gemaakt dienen te worden tussen student, mentor en coach over de exacte duur van de stage, vakantieperiodes en werkdagen en -tijdstippen.

Prijskaartje

De opleiding wordt deels gefinancierd door het stagebedrijf. De prijs omvat: 

  • Zichtbaarheid van uw project/bedrijf naar studenten
  • Coaching van studenten door de universiteit
  • Aanbod van ondersteunend persoonlijk opleidingsprogramma voor studenten
  • Selectieprocedure van de kandidaten
  • 1 semester (13 weken): €3200 (excl. btw)
  • 2 semesters (26 weken): €5400 (excl. btw)

Intellectueel eigendom

We beseffen dat de inhoud van de projecten veelal vertrouwelijk is. Daarom benadrukken we dat de inhoudelijke begeleiding ten alle tijde bij de organisatie ligt. Dat betekent dat ook het intellectueel eigendom op tot stand gekomen producten, materialen en onderzoek bij de stageverlenende organisatie berust. Dit wordt expliciet benoemd binnen de stageovereenkomst. Natuurlijk houdt dit in dat er geen inhoudelijke input wordt gegeven vanuit de universiteiten. Indien dit wel wenselijk blijkt, kunnen daar altijd specifieke afspraken over gemaakt worden.

Deliverables

De innovatiestage blijft een stage en is dus een leerproces voor de student. Dat betekent dat er geen resultaatsverbintenis wordt aangegaan. Aan de start van het innovatieproject dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden tussen coach, mentor en student over de op te leveren deliverables, maar uiteindelijk wordt een student zwaarder beoordeeld op het leer- en werkproces gedurende de stage dan op het eindproduct van het innovatieproject. Het is dus belangrijk dat een innovatieproject zich niet op het kritische pad bevindt.

Begeleiding

Van de organisatie wordt inhoudelijke begeleiding door een mentor verwacht. De verwachting is dat dit minimaal 1 uur per week in beslag zal nemen. Anderzijds is er een coach vanuit de universiteiten die de student procesmatige begeleiding biedt. Bij een stage van één semester zullen er drie vergaderingen plaatsvinden tussen mentor, coach en student (start off, mid-term en feedback meeting). Bij een stage van één academiejaar zullen daar nog twee progress meetings aan toegevoegd worden.